Loading...

RAČUNOVODSTVENE USLUGE


- izrada završnih računa za preduzeća i    druga pravna lica iz Beograda

- izrada Bilans stanja, Bilans uspeha,    statistički aneks, tokovi gotovine

- izrada periodičnih obračuna za preduzeća

- izrada vanrednih finansijskih izveštaja:   likvidacioni, bilans spajanja, deobni bilans

- Izvestaj o promenama na kapitalu  PB-1,    PDP, PBN, PDN, PB-2

- obračun plata i svih ostalih isplata radnika

- obračun amortizacije osnovnih sredstava

- izrada M4 obrazaca - registrovanje radnog   staža radnika kao i poslodavca

- isplata fizičkim licima (obračun poreza na    dohodak građjana po raznim ugovorima)

- obračun poreza na imovinu PPI-1

- godišnja prijava na dohodak gradjana

KNJIGOVODSTVENE USLUGE


- finansijsko knjigovodstvo za preduzeća

- robno knjigovodstvo za preduzeća

- materijalno knjigovodstvo za preduzeća

- pogonsko knjigovodstvo za proizvodnju

- knjigovodstvo za uslužna preduzeća

- poresko knjigovodstvo za preduzeća

- obračun PDV-a za preduzeća u Beogradu

- podnošenje poreskih prijava elek. putem

- obračun kamata za preduzeća u Beogradu

- priprema dokumenata za bank. pozajmice

Mobi-2Mobi-2

PORESKI KONSALTING


Poresko savetovanje se kod nas ne završava izradom završnog računa. Poreski sistem Republike Srbije, veoma je obiman, ponekad nejasan i podložan čestim promenama a složena pravila poreske regulative mogu da budu zbunjujuća. Našim savetima pružamo mogućnost klijentima da budu potpuno informisani o svim poreskim aspektima tekućeg poslovanja, zato ne oklevajte, već svaku nedoumicu podelite sa nama i da dođite do najoptimalnijih poreskih rešenja za vas u skladu sa zakonima.


Navedene usluge pružamo: preduzetnicima

(radnje), paušalcima ili knjigašima, preduzeća (mala i srednja), ostala pravna lica kao udruženja građana, sportski klubovi, skuštine stanara...DELATNOSTI: trgovina, usluge, proizvodnja, građevinarstvo, export/importJedan od nacenjenijih softvera za knjigov-odstvo je Blue Soft. Stabilan program, pouzdan i prilagodljiv za sva preduzeca. AS Komerc je dugogodišnji partner Blue Softa za Srbiju.